การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT scan เป็นการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายรังสี ซึ่งจะสร้างภาพหลายมิติของอวัยวะภายใน รวมทั้งเส้นเลือด เนื้อเยื่อ และกระดูก ภาพจากการ CT scan จะมีความละเอียดสูงกว่าเอกซเรย์ การตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายรังสี ซึ่งจะสร้างภาพหลายมิติของอวัยวะภายใน รวมทั้งเส้นเลือด เนื้อเยื่อ และกระดูกจะมีความละเอียดสูงกว่าเอกซเรย์ทั่วไป

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ไม่ต้องผ่าตัด ทั้งยังช่วยตรวจหาเนื้องอกก่อนเป็นมะเร็งในระยะลุกลามทำให้รักษาหายได้อย่างทันท่วงที ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกมักใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคปอด ช่วยในการวินิจฉัยอาการเจ็บหน้าอก ไอ หายใจหอบ มีไข้ หรืออาการทรวงอกอื่น ๆ ที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยวิธีเบื้องต้น ช่วยในการตรวจอาการบาดเจ็บที่ทรวงอก ตรวจหาความผิดปกติและเนื้องอกในทรวงอกว่าลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ หรือไม่ ติดตามดูว่าเนื้องอกตอบสนองต่อการรักษาหรือไม่ วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษา

Scroll to Top